سه نكته در مورد نوع سيستم حكومتي

1- مجلس مؤسسان

2- انتخابات آزاد

3- تغيير كليت رژيم جمهوري اسلامي

 

و-نوع سيستم حكومتي

به اعتقاد حزب سبزهاي ايران مردم ايران تصميم گيرنده نهايي در مورد سرنوشت خود هستند. بنابراين، مردم ايران از طريق انتخابات آزاد مجلس مؤسسان در مورد نوع، شكل، سيستم و كاركرد حكومتي تصميم مي گيرند. پس از آن نيز راي اكثريت مردم كه بصورت كاملا آزاد در راْي گيري شركت مي كنند، تعيين كننده افراد مناسب براي هدايت سيستمي كه پيشتر انتخاب كرده اند، خواهد بود.

حزب سبزهاي ايران عميقا معتقد است كه در حال حاضر رژيم جمهوري اسلامي در كليت آن و با تمام دسته بندي ها و جناحهاي داخليش ظرفيت هيچيك از موارد ذكر شده بالا را ندارد و هر گونه تغيير و تحول در مسائل زيست محيطي، اقتصادي، رفاه عمومي، دمكراسي و آزاديهاي فردي و حقوق بشر مستلزم تغيير كليت رژيم جمهوري اسلامي است.

 
 

ضميمه برنامه حزب در مورد” ضرورت تاْمين حداقل نياز مالي شهروندان”
مصوبه شوراي عالي حزب سبزهاي ايران