سه نكته در مورد صلح

1- همزيستي مسالمت آميز، عدم تعهد، تشنج زدايي

2- گفتگو در موارد اختلاف

3- توقف و نابودي برنامه هاي اتمي

 

ج- صلح

كشور ايران در دو دهه اخير از جنگ و تبعات آن لطمه هاي فراوان ديده است. فقر و فلاكت، نابودي، بي خانماني، فحشا و اعتياد، گراني و گرسنگي و در نهايت از دست رفتن اقتصاد و پايين رفتن سطح زندگي مردم ايران از نتايج جنگ هشت ساله و پس از آن سياستهاي صدور انقلاب و دخالت در امور داخلي ديگر كشورها توسط رژيم جمهوري اسلامي است. از اينرو حزب سبزهاي ايران معتقد است:

1- صلح، همزيستي مسالمت آميز و تشنج زدايي بايد رئوس سياست خارجي ايران را تشكيل دهد. برتري طلبي، دخالت در امور داخلي ديگر كشورها، همسو شدن با بلوكها و جناح بندي هاي منطقه اي و جهاني، پيش زمينه هاي ايجاد جنگ و منازعات منطقه اي است. از اينرو سياست عدم تعهد در سطح جهاني و منطقه اي پيش شرط دوام و بقاء صلح است.

2- جنگ با همسايگان مرزي و ديگر كشورها تحت هر عنوان و تحت هيچ شرايطي قابل توجيه نيست. هرگونه اختلافات مرزي و سياسي با ساير كشورها تنها و تنها از طريق گفتگو و مراجعه به مراكز صلاحيت دار بين المللي قابل حل و فصل مي باشد.

3- تمامي برنامه هاي تسليحاتي اعم از اتمي، شيميايي و ميكربي و غيره بايد در اسرع وقت متوقف شده و برنامه ها و طرحهاي موجود از قبيل راكتورها و كارخانجات توليد اين نوع سلاحهاي كشتار جمعي در ايران بايد تحت كنترل و بازرسي سازمان ملل متحد نابود شود. در اين راستا كاهش زرادخانه هاي نظامي و سلاحهاي متعارف نيز بايد در دستور كار قرار گيرد.

 
 

ضميمه برنامه حزب در مورد” ضرورت تاْمين حداقل نياز مالي شهروندان”
مصوبه شوراي عالي حزب سبزهاي ايران