چهار نكته اقتصادي

1- عدالت اجتماعي

2- اقتصاد سبز

3- رشد بي رويه جمعيت

4- توسعه و محيط زيست

 

ب- مسائل اقتصادي ( اقتصاد سبز )

1- اقتصاد مورد نظر حزب سبزهاي ايران بر اساس عدالت اجتماعي استوار است. اين اقتصاد، اقتصادي خود كفا است كه بر مبناي تقويت اقتصاد منطقه اي، استاني و محلي رشد مي يابد.

2- روشها و مدلهاي اقتصادي مورد نظر حزب سبزهاي ايران نه بر اساس بازار آزاد و نه بر اساس اقتصاد كنترل شده توسط دولت تعريف مي شود. هر دوي اين مدلها بر اساس گسترش بي رويه و نامحدود متكي است. به نظر حزب سبزهاي ايران روش اقتصادي جديدي بايد بوجود آيد و به محك تجربه گذاشته شود كه بر مبناي ضروريات زيست محيطي به رفاه اجتماعي توجه اساسي داشته باشد. تجربه مدلهاي اقتصادي غرب نشان داده كه كمپاني ها و شركتهاي بزرگ در جهت ايجاد سود و جمع آوري هر چه بيشتر سرمايه از تخريب كنندگان اصلي محيط زيست هستند. در ايران شرايط رشد اقتصادي هنوز بسيار مادون مدلهاي اقتصاد غريي است. در ايران رژيمي مادون تاريخي حاكميت دارد و علاوه بر كسب ثروت و منافع خود، با ندانم كاري ها و از ديدگاهي كاملا ارتجاعي دست به تخريب محيط زيست انساني مي زند.

3- جلوگيري از انفجار جمعيت يكي از ضروري ترين اقدامات است كه بايد صورت پذيرد. رشد بي رويه جمعيت در ايران طي سالهاي اخير زنگهاي خطرات اقتصادي و زيست محيطي را يه صدا در آورده است. به اعتقاد حزب سبزهاي ايران جلوگيري از رشد بي رويه جمعيت در ايران از طريق آموزش وسيع همگاني و ديگر راههاي متداول در كشورهاي ديگر امكان پذير است.

4- توسعه اقتصادي بايد بر اساس روشهايي صورت گيرد كه در آن محيط زيست لطمه نبيند. پيشرط هر گونه توسعه پايدار، برقراري دمكراسي و نهادينه شدن آن در جامعه است.

 
 

ضميمه برنامه حزب در مورد” ضرورت تاْمين حداقل نياز مالي شهروندان”
مصوبه شوراي عالي حزب سبزهاي ايران