ده نكته زيست محيطي
1-نابودي جنگلها
2- آلودگي آبهاي آشاميدني
3- آلودگي هوا
4- منابع طبيعي
5- متوقف كردن تسليحات
6- كاهش استفاده از انرژي فسيلي بعنوان سوخت
7- ممنوع كردن استفاده از هورمونها و مواد شيميايي
8- شكار حيوانات وحشي
9- گزارشهاي ساليانه صنايع
10- دسترسي به گزارشهاي زيست محيطي
 

الف- مسائل اكولوژيكي و زيست محيطي:

1- حزب سبزهاي ايران نابودي جنگلها كه با سرعت بسيار زيادي همراه با فرسايش خاك، پيشروي كوير و بيابانها در سراسر ارض ايران در حال گسترش است را فاجعه بزرگي براي تمامي مردم ايران تلقي كرده و براي متوقف كردن اين ضايعه بزرگ طبيعي در ايران از هيچ كوششي فروگذار نميكند.

2- حزب سبزهاي ايران آلودگي آبهاي آشاميدني و غير آشاميدني را بسيار مهم و حياتي ارزيابي مي كند. در صورت عدم پيشگيري و ايجاد برنامه هاي اصولي و زيست محيطي اكثريت شهروندان ايران در معرض شيوع بيماري هاي مزمن و خطرناك ميكريي قرار  خواهند گرفت.

3- هواي قابل تنفس در شهرهاي بزرگ ايران به نحو وحشتناكي آلوده است. ساكنان شهرهاي بزرگ از اوليه ترين حق حيات يعني تنفس هواي پاك بي بهره اند. اين آلودگي به حدي است كه مرگ و مير انسانها در شهرهاي بزرگ ايران بر اثر اين پديده ضد محيطي يعني آلودگي مصنوعي هوا رو به افزايش است. حزب سبزهاي ايران براي ايجاد برنامه هاي صحيح زيست محيطي و كنترل ميزان آلودگي هوا توسط خودروها و صنايع خواهد كوشيد.

4- حزب سبزهاي ايران به مصرف نامحدود منابع طبيعي ايران به هر بهانه اي معترض است.

5- متوقف كردن هر چه سريعتر برنامه هاي اتمي، ( اعم از تسليحاتي و راكتورهاي اتمي باصطلاح توليد انرژي) دستيابي و توليد انبوه سلاحهاي شيميايي-ميكربي توسط رژيم جمهوري اسلامي ايران از خواستهاي حزب سبزهاي ايران است. فشار بر روي كشورهاي صادر كننده تكنولوژي اتمي از طريق افشاگري مستمر در سطح جهاني از برنامه هاي عملي حزب سبزهاي ايران است.

6- كاهش استفاده از انرژي فسيلي بعنوان سوخت و ايجاد تكنولوژي استفاده از انرژي قابل دوباره استفاده شدن كه هم اكنون در اروپا بكار مي رود، بسيار ضروري است. در اين راستا سرمايه گذاري و ايجاد شبكه هاي حمل و نقل عمومي با سوختهاي كم ضررتر در اولويت قرار مي گيرد. همچنين سيستم گسترده بازيافت ( Recycle ) ايجاد و شهروندان براي انجام دادن عمل بازيافت براي مواد بازيافتي تشويق شوند.

7- ممنوع كردن استفاده از هورمونهاي گوناگون در رشد سريع دامها و ممنوعيت استفاده از مواد شيميايي خطرناك براي مقابله با آفات گياهي از خواستهاي حزب سبزهاي ايران است.

8- شكار حيوانات وحشي كه در بيشتر موارد نسل آنان در حال انقراض است بايد تحت كنترل قرار گيرد.

9- صنايع، اعم از انتفاعي يا غير انتفاعي بايد توسط گزارشهاي ساليانه خود نشان دهند كه حداقل هاي زيست محيطي را رعايت مي كنند. بازديدهاي گاه و بي كاه بازرسان محيط زيست امري الزامي خواهد بود.

10- همه شهروندان بايد در هر زماني كه اراده كنند به گزارشهاي واقعي، آمار، ارقام، پيشرفت و پسرفت مسائل زيست محيطي دسترسي داشته باشند.

 
 

ضميمه برنامه حزب در مورد” ضرورت تاْمين حداقل نياز مالي شهروندان”
مصوبه شوراي عالي حزب سبزهاي ايران