يازده نكته در مورد دمكراسي و آزاديهاي اجتماعي و سياسي

1- حق اعتراض به تخريب محيط زيست

2- حقوق شهروندي

3- جدايي دين از دولت

4- حق تشكلهاي كارگري

5- حق تشكلهاي صنفي و اجتماعي

6- تمركز زدايي دولتي

7- خدمت وظيفه داوطلبانه

8- حق درخواست رفراندم

9- حقوق بشر

10- بهداشت و آموزش و پرورش

11- حقوق پناهندگي

 

د- دمكراسي و آزاديهاي اجتماعي و سياسي

1- هر فرد ايراني حق دارد كه در محيطي سالم زندگي كند. هر فرد مسئوليت حفاظت از محيط زيست براي نسل حاضر و نسل آينده را دارا مي باشد. هر كسي حق دارد در مقابل نابودي محيط زيست اعتراض و ايستادگي كند.

2- همه افراد داراي حقوق شهروندي هستند و لذا در برابر قانون صرفنظر از جنس، نژاد، مليت، دين و مذهب و كيش برابر مي باشند.

3- جدايي كامل دين و مذهب از دولت براي جامعه ضروري و حياتي است.

4- حق ايجاد تشكلهاي كارگري مانند اتحاديه، سنديكا و شوراها بايد به رسميت شناخته شود.

5- حق ايجاد تشكلهاي دانشجويي، معلمان، دانش آموزان، كشاورزان، اصناف و پيشه وران و كسبه بايد به رسميت شناخته شود.

6- تمركز زدايي قدرت سياسي دولتي از طريق شوراهاي محلي و ديگر نهادهاي اجتماعي در دستور كار قرار گيرد.

7- خدمت وظيفه اجباري بايد لغو شود و هر فردي حق دارد كه در صورت عدم تمايل به خدمت از اين كار سر باز زند. وظايف و مسئوليتهاي سربازان كه صرف خدمات داخلي مي شود، بايد به عهده ارگانهاي داوطلب بوجود آمده توسط دولت و با پرداخت دستمزد مناسب واگذار شود.

8- شهروندان حق دارند براي برگزاري رفراندم عمومي در هر مورد، پس از آنكه تعدادشان به حد نصاب معيني رسيد، درخواست دهند.

9- حقوق بشربايد براي تمامي شهروندان به يكسان تضمين شود. از اينرو مجازات اعدام كه با اوليه ترين حقوق انساني مغايرت دارت، بايد ممنوع شود. شكنجه تخت هر عنوان و هر نام و بهانه اي بايد غير قانوني اعلام گردد. آزادي بيان، گفتار، نوشتار، فيلم، ماهواره، اينترنت، انديشه، مذهب و ايدئولوژي، بي هيچ قيد و شرطي در هر مورد و هر موضوعي توسط هر دولت صرفنظر از عقايد اين يا آن حزب يا فرد بايد مورد احترام واقع شود.

10- بهداشت و آموزش و پرورش به عنوان بخشي از سيستم رفاه اجتماعي بايد رايگان باشد.

11- حقوق پناهندگي براي تمامي اتباع خارجي در ايران بايد تضمين شود. خارجياني كه در ايران به هر دليلي پناهنده مي شوند، بايد از حقوق كامل يك شهروند ايراني برخوردار شوند.

 
 

ضميمه برنامه حزب در مورد” ضرورت تاْمين حداقل نياز مالي شهروندان”
مصوبه شوراي عالي حزب سبزهاي ايران