چهار نكته در مورد مسائل زنان

1- لغو تبعيضات جنسي

2- تبعيض مثبت

3- فمينيسم

4- حق سقط جنين

 

ح- زنان

زنان در طول تاريخ معاصر ايران تحت فشارها و تضييقات سنتي، مذهبي و اقتصادي دو چندان نسبت به مردان قرار داشته اند. از ينرو حزب سبزهاي ايران معتقد است كه براي ايجاد شرايط برابر براي زنان در مقابل مردان:

1- تمامي قوانين، سنتها و تبعيضات جنسي تحت هر نام، شكل، قومي يا مذهبي، اقتصادي يا سياسي بر عليه زنان بايد ملغا شود.

2- حضور زنان در تمامي گستره هاي اجتماعي از طريق تبعيض مثبت بايد تضمين شود.

3- از ايجاد و گسترش و سازمانيابي جنبشهاي فمينيستي و حركتهاي مستقل زنان حمايت بعمل آيد.

4- زنان مسئوم تصميم گيري در مورد بدن خويش هستند، بنابراين حق سقط جنين براي زنان آزاد است. هيچ زني براي عمل سقط جنين نبايد مورد تعقيب قانوني قرار گيرد و دادگاهي شود. به عقيده حزب سبزهاي ايران، عليرغم حق طبيعي زنان براي سقط جنين، دولت بايد برنامه هاي آموزشي براي جلوگيري از اين عمل را بوجود آورد و همجنين با ايجاد امكانات براي نگهداري و پرورش فرزندان ناخواسته، زنان را به عدم سقط جنين تشويق نمايد.

 
 

ضميمه برنامه حزب در مورد” ضرورت تاْمين حداقل نياز مالي شهروندان”
مصوبه شوراي عالي حزب سبزهاي ايران