برنامه حزب سبزهاي ايران
 

حزب سبزهاي ايران يك حزب سياسي اجتماعي است كه در دفاع از محيط زيست سراسر ايران، از خاك و جنگل و آب و هوا گرفته تا افشاء و جلوگيري از تهيه سلاحهاي اتمي و ميكربي و شميايي در ايران بوجود آمده است.

حزب سبزهاي ايران علاوه بر مسائل اكولوژيكي و زيست محيطي، به نوع  و سيستم سياسي اقتصادي ايران نيز توجه اكيد دارد. با توجه به سير تاريخ معاصر ايران حزب سبزهاي ايران معتقد است كه شكل گيري و مداخله يك حزب سبز ايراني در شرايط كنوني كه نابودي محيط زيست ايران با سرعت هر چه تمامتر به پيش ميرود، از ضروريات جامعه و صحنه سياسي ايران است. بنابراين پر شدن اين خلاء توسط حزب سبزهاي ايران در بهبود زندگي انسان ايراني در آينده نقش بسزايي خواهد داشت. رئوس نظرات و مباني اعتقادي حزب سبزهاي ايران به شرح زير است:

 
 

ضميمه برنامه حزب در مورد” ضرورت تاْمين حداقل نياز مالي شهروندان”
مصوبه شوراي عالي حزب سبزهاي ايران