Posts Tagged ‘ فتحیه نقیب زاده ’

مرضیه استثنائ هنر ایران

فروردین ۳۱, ۱۳۸۵
مرضیه استثنائ هنر ایران

یازده ساله بودم که اولین بار صدای زیبا و پر قدرت مرضیه را بطور زنده در باغ صبای تهران شنیدم. قرار بود داریوش اقبالی، خواننده معروف بخواند. در حقیقت تنها به عشق صدای داریوش به باغ صبا رفتم اما با عشق به صدای مرضیه برگشتم. آن شب در آن محل برای هر ترانه ای که…