Posts Tagged ‘ رادیواکتو ’

اعتراف به وجود آلودگی رادیواکتیو در رود ارس

شهریور ۲۱, ۱۴۰۲
اعتراف به وجود آلودگی رادیواکتیو در رود ارس

این نوع آلودگی که درنهایت منجر به آلودگی آب آشامیدنی و آب بخش کشاورزی منطقۀ بزرگی از ایران می‌شود، با بروز انواع بیماری‌ها، بخش بزرگی از جامعۀ انسانی و زیستی را با مخاطرۀ مواجه کرده است.