یک جاسوس ایرانی در باکو

December 22, 2006

یک ایرانی بنام رامین شهامتی تحت پوشش فعالیت در یک سازمان جدایی طلب در باکو مشغول جاسوسی برای رژیم ایران بوده است. بی بی سی فارسی

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *