درخواست همکاری از نازی عظیما با سرويس اطلاعاتی و امنيتی ايران

April 15, 2007

محمد علی حسینی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایراننازی عظيما ، تابعيت دوگانه ايرانی و آمريکايی دارد خبرنگار رادیو فردا است

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *