اجازه دهید خبرنگار رادیو فردا از ایران خارج شود

April 14, 2007

پرناز عظیما، خبرنگار رادیو فردا نتيجه «سیاست مماشات»دیر نیست که رژیم به گروگان گرفتن تمامی سفرا، کاردارها و کنسولهای سفارتخانه های اروپائی همراه با خانواده هایشان در تهران اقدام نماید.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *