چرا رژیم اسلامی همچنان بر سر پاست؟

January 10, 2007

اپوزیسیون به اصطلاح مترقی ما کماکان اسیر در فضا و جوی که رژیم، حامیانش، لابی گران رنگارنگش، و تسلیم طلبان توده ای ایجاد کرده اند…. مطلبی از محمد پروین

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *