درخواست کمک حزب مشروطه

January 10, 2007

هموطن گرامی دولت ترکیه چهار نفر از اعضای حزب مشروطه ایران را می خواهد از آن کشور بسوی جمهوری اسلامی اخراج کند.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *