اجلاس شورای مرکزی حزب سبزهای ایران (گزارش سیاسی)

April 7, 2007

در بخش گزارش سیاسی به اجلاس شورای مرکزی، آقای عبدی هزارخانی گزارشی از وضعیت رژیم ( ماهیت رژیم، مقابله با جامعه جهانی در پرونده هسته ای، تاکتیکها و استراتژی جمهوری اسلامی، وضعیت اپوزسیون، تاثیر وضعیت عراق در چشم انداز سیاسی ایران) را ارائه داد.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *