صنايع هر 3 ماه يكبار مكلف به خوداظهاري وضعيت زيست محيطي هستند

January 9, 2007

فاطمه واعظ جوادي، معاون رييس جمهور و رييس سازمان حفاظت محيط زيست، در گفت وگو با خبرنگار ايلنا


رييس سازمان حفاظت محيط زيست:
صنايع هر 3 ماه يكبار مكلف به خوداظهاري وضعيت زيست محيطي هستند
تهران- خبرگزاري كار ايران
مطابق قانون، صنايع هر 3 ماه يكبار موظف به خوداظهاري وضعيت زيست محيطي هستند.
دكتر فاطمه واعظ جوادي، معاون رييس جمهور و رييس سازمان حفاظت محيط زيست، در گفت وگو با خبرنگار ايلنا گفت: طبق قانون، صنايع هر سه ماه يكبار موظف به ارزيابي زيست محيطي و ارائه گزارش چگونگي پايش خروجي‌‏ها و پساب‌‏هايشان هستند.
وي افزود: در اين راستا سازمان حفاظت محيط زيست نيز بر روي نحوه كاركرد زيست محيطي صنايع كنترل‌‏هايي را اعمال مي‌‏كند به نحوي كه به صورت تصادفي و دوره‌‏اي به صنايع مراجعه كرده، نمونه برداري و كنترل صورت مي‌‏دهد تا تناقضي در ارقام و ميزان آلايندگي در گزارشات ارائه شده از سوي صنايع و ميزان واقعي وجود نداشته باشد.
واعظ جوادي گفت: براي كنترل ميزان آلايندگي صنايع چندين طرح در سازمان حفاظت محيط زيست وجود دارد به نحوي كه با تجهيز آزمايشگاه‌‏هاي معتمد خود بتواند به صورت مداوم پايش صنايع را از لحاظ آلاينده‌‏هاي محيط زيست انجام دهد.
به گفته وي، در اين راستا در برخي از ادارات كل محيط زيست كشور آزمايشگاه‌‏هاي مجهزي وجود دارد كه البته تجهيز تمامي آزمايشگاه‌‏هاي ادارات كل محيط زيست كشور در دستور كار قرار دارد.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *