احمد جنتي:

March 11, 2007

احمد جنتياحمد جنتی دبيرشورای نگهبان که با نام مستعار “موقت” امام جمعه مادام العمر تهران هم هست، جمعه ای که گذشت برای تهرانی ها نماز خواند و برای ايرانی ها خطبه!

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *