همکاری با آژانس انرژی اتمی قطع نمی شود

January 7, 2007

ولی غنی سازی همچنان ادامه دارد. بی بی سی

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *