صفحه صدای زندانیان

March 2, 2018

ایستادگان

جوانان دلیر ایران در قیام دی ماه صحنه هایی را خلق کردند که برای همیشه در تاریخ ایران زمین ماندگار خواهد بود

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *