تحريم تامين کنندگان سلاح برای ايران و سوريه

January 6, 2007

وزارت امور خارجه آمريکا اعلام کرد که بيش از ۲۳ شرکت روسی و چينی و کره شمالی با برنامه های موشکی و تسليحاتی ايران و سوريه همکاری کرده اند و آنها را مشمول تحريم های يک جانبه خود قرار داد.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *