گزارش کتابخانه کنگره آمریکا: ان سینگلتون و خدابنده ماموران وزارت اطلاعات رژیم ایران

January 4, 2013

افشاگری بخش تحقیقات فدرال کتابخانه کنگره آمریکا: ان سینگلتون و مسعود خدابنده اعضای سازمان امنیت و اطلاعات جمهوری اسلامی هستند

یک گزارش تحقیقاتی  منتشر شده توسط بخش تحقیقات فدرال کتابخانه کنگره آمریکا در ماه دسامبر ۲۰۱۲ افشاء نمود که ان سینگلتون و مسعود خدابنده اعضای سازمان امنیت و اطلاعات رژیم ملایان هستند و سایت ایران اینترلینک صراحتا به دستور تهران تاسیس شده است.
این گزارش ۶۴ صفحه ای با عنوان « شناخت وزارت اطلاعات و امنیت ایران»  در هماهنگی با بخش حمایت تکنیکی مبارزه با تروریسم دفتر برنامه حمایت از جنگ نامنظم تهیه شده است.
این گزارش تصریح میکند که رژیم ملایان برای مقابله با سازمان مجاهدین خلق ایران، نه تنها افراد ایرانی بلکه عناصر خارجی را نیز اجیر میکند.
بنا بر گزارش کتابخانه کنگره آمریکا، مسعود خدابنده در اواخر دهه ۱۹۹۰ بعضویت وزارت اطلاعات در آمد.
این گزارش تصریح میکند که ان سینگلتون در سال ۲۰۰۲ بخدمت رژیم ملایان در آمده و ملاقاتهای متعددی با مقامات وزرات اطلاعات در تهران و سنگاپور، مکانی که وزارت اطلاعات ترتیب ملاقات با عناصر خارجی خود را میدهد انجام داده است.
بنا بر تحقیقات کتابخانه کنگره آمریکا، ان سینگلتون در تهران توسط وزارت اطلاعات آموزش داده شده است.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *