اعتراض به تحرکات سازمان کاسمی و مماشاتگران با جمهوری اسلامی در برلین

May 8, 2012

در اعتراض به مماشات گران با رژیم ایران و شعارهای آنان مبنی بر کم کردن فشار از روی جمهوری اسلامی، تعدادی از ایرانیان آزادیخواه و آلمانی های نگران از فعالیتهای عوامل رژیم در برلین با حمل پلاکاردهایی با مضمون افزایش فشار بر ملاها، مخالفت با جنگ و سرنگونی بدون قید و شرط رژیم ایران در محل حضور یافتند.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *