فتوای بمب

May 3, 2012

مقامات جمهوری اسلامی برای اثبات صلح آمیز بودن پروژه هسته ای از فتوای خامنه ای مبنی بر حرام بودن بمب اتم صحبت بمیان می آورند. این درحالیست که خود خمینی به عنوان بنیانگذار این رژیم صریحا اعلام کرده بود آنجا که پای مصالح رژیم در میان است هر حرامی می تواند حلال باشد.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *