وزارت خارجه آمریکا و کوبلرعلیه اشرف!!

March 22, 2012

مصاحبه رادیو ایرآوا با کاظم موسوی، سخنگوی حزب سبزهای ایران برای اولین بار افشا می کند: اسناد ویکی لیکس: توطئه وزارت خارجه آمریکا و مارتین کوبلر علیه اشرف را افشا می کند و از مواضع جانبدارانه حزب سبزهای آلمان از رژیم ایران می گوید.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *