اعلان خطر درباره فاجعه زیست محیطی هسته ای در ایران

December 30, 2011

دکتر کاظم موسوی سخنگوی حزب سبزهای ایران درباره نشت رادیو اکتیو در مراکز نظامی و هسته ای رژیم ایران هشدار میدهد و عواقب دهشتناک زیست محیطی آنرا تشریح میکند

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *