گروگان جدید رسید، جنس جور شد

December 30, 2011

رژیم ایران که هنگام سفر احمدی نژاد به نیویورک دو کوهنورد آمریکائی را آزاد کرد، با دستگیری یک طعمه جدید، جنس خود را دوباره جور کرده تا دستش برای باجگیری از آمریکا بازتر شود

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *