متحدان رژیم ایران با ژست ضد امپریالیستی و ضد جنگ

December 26, 2011

از جبهه متحد ضد امپریالیستی به رهبری امام خمینی تا راه اندازی کارزار ضد جنگ به رهبری خامنه ای: سرنوشت تلخ چپ نمایان بازمانده از جنگ سرد

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *