نگاهی به وضعیت کنونی هنر و سینما در ایران

December 24, 2011

گفتگو با عبدی هزارخانی در باره وضعیت هنر در ایران و بررسی کوتاه فیلم تهران من حراج

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *