اهداف رژیم ایران از حمله به سفارت بریتانیا

December 7, 2011

هدف اصلی خامنه ای و سپاه، ارعاب جامعه بین المللی بمنظور جلوگیری از تحریم نفتی و یا دخالت نظامی در سوریه است. رژیم به غرب و بخصوص اوباما میگوید که در برابر فشار کوتاه نخواهد آمد و منطقه را به آشوب میکشد. تضعیف جناح احمدی نژاد و روحیه دادن به نیروهای خودی و منطقه ای اهداف دیگر اشغال سفارت بریتانیا بود

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *