ماجراجویی و رجزخوانی ملاهای جنگ طلب

November 30, 2011

گفتگوی حسن داعی و فرخ حیدری در رابطه با احتمال حمله نظامی به ایران و ماجراجویی و رجزخوانی ملاهای حاکم بر ایران، در برنامه ذره بین — تلویزیون جهانی پارس

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *