گزارش جدید آژانس در باره ایرانIAEA

November 19, 2011

در این ویدیو، کیوان کابلی گزارش جدید آژانس در باره ماهیت نظامی پروژه هسته ای ایران را بررسی می کند.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *