پیامد های توطئه بمب گذاری در واشنگتن

October 13, 2011

رژیم ایران با پیامدهای سنگین عملیات تروریستی در کشوری که تجربه تلخ یازدهم سپتامبر را پشت سر گذاشته بخوبی آشناست و میداند که فضای سیاسی بطور بنیادین بر علیه اش بسیج میشود. بنابراین، ولی فقیه بدنبال کدام هدف منطقه ای یا داخلی است که بخاطر آن، پرداخت این بهای سنگین را بجان خریده است؟

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *