بربریّت یا زندگی پایدار

September 24, 2011

خبر چونان گذشته کوتاه و مرگبار بود! دیگر بار جنایتی تکان دهنده فرا پیش رویمان رخداد و برگ تیره ای بر کارنامه ی سنگین بربریت افزون گردید!


و چنین بود که بازتوفانی از شرارت و اهریمن خویی آدمی زندگی پر از کار٬رنج٬ غوغا و کارزار برای رهایی را درهم پاشید. دردا و دریغا! که باز گلهایی زیبا و رنگارنگ از گلستان دوستی و مهرورزی٬ به سادگی بر چیده و پرپر شدند. جنایت اما همواره اندوه بار و جان رباینده است! زداینده‌ی توانش های زیستن آدمی است برای گاهی چند! فرارویاننده جان است در سوگی بزرگ و پایان نا پذیر! به گونه ای است که گویی همه ی هستی و اختیار بر باد رفته!
و در پی جنایت هولناکی در شهر اشرف عراق بود که این بار٬ شمار 33 جان شیفته از نیکوکارترین کنشگران راه آزادی و رهایی٬ که مجاهدین خلق ایران بر نامیده می شوند٬ از دست پررنج و درد ایران زمین ربوده گشته به خون در غلطیدند! و بیش از 300 تن دیگرشان از تیر ارتجاع مذهب و سرمایه زخم خورده و از این زخمیان٬ 18 تن به گروگان جانیان غارتگر برده شدند. و از آن روی که٬ دستیابی فوری به خدمات پزشکی ی بیمارستان نظامی اشغال گران آمریکایی بگونه‌ی سازمان یافته ای نا ممکن می‌نماید٬ پس امکان خطر جان باختن زخمیان بسیار است.
و شوربختانه این نخستین بار نبوده و اگر در روزگار غدار بر همین پاشنه جنون بچرخد٬ آخرین بار هم نخواهد بود که در برابر چشمان اشکبار و بهت زده‌ی ما٬ چند باره نیروهای سرمایه جهانی و کارگزاران ارتجاع مذهبی و نظامی اش٬ آزادگان و برابری خواهان پایگاه اشرف٬ این بخشی از فرزندان درستکار و فداکار ایران زمین را که جز آزادی٬ برابری و بهزیستی چیزی برای همه گان نمی خواهند را به خاک وخون در کشند! و البته که مباد آن روز.
و اگر برای پیش گیری چنین تراژدی هایی — درون و برون ایران — نیک پنداریم و چاره جوییم٬ در خواهیم یافت که نخستین راز پیروزی ما بر اهریمن های زمان در درهم شکستن ساختارهای ارتجاعی – مذهبی و سرمایه داری کنونی٬ همانا همبستگی پایدار ماست. و سپس٬ کوشندگی و کنشگری سامان یافته‌ی هدفمند و با هم. و سپس تر٬ بهره گیری ازدست آوردها و آموزه های ملی و جهانی٬ که نیرو و انرژی مبارزاتی ما را در راستای همانا برکندن دست جانیان وهیولاهای آدم نمای جمهوری اسلامی ایرانی٬ عراقی و دیگر همپالگیهای سرمایه داری جهانخوارشان٬ از قدرت سیاسی٬ اقتصادی٬ اجتمایی و هستی طبیعی امکان پذیر می گرداند.
باشد که برای بر آورده شدن آرزوها و امید های بزرگ وزیبای آدمی٬ کانونها و باهمادهای آزادگان، آزادیخواهان و سوسیالیست ها برای سازمان گری نوین و هماره پایدار اجتماعی٬ اکولوژیکی و زیست محیطی کارزار ها و مبارزاتی سنجیده٬ پایدار٬ کار آمد و هارمونیکی بپا دارند.
با درود های گرم انسانی به خاطره ی تابناک و ماندگار رزمندگان به خون خفته ی مجاهدین خلق در پایگاه اشرف
سر نگون باد جمهوری اسلامی ایران
زنده باد آزادی٬ زنده باد دمکراسی
زنده باد سوسالیسم پایدار

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *