حزب سبزهای مجاهدین و مداحی امریکا و اسرائیل

September 8, 2011

در همین زمینه اخیرا یکی از همین عناصر به اسم ” سید کاظم موسوی ” که قبلا موذن و مداح و روضه خوان و قاری قرآن بوده ولی فعلا به عنوان ” دکتر موسوی ” حزب سبزهای مجاهدین را تاسیس نموده است، افاضاتی نموده است که مرغ پخته را بخنده می اندازد. از عجایب حزب سبزهای مجاهدین اینست که این حزب یک عضو دارد که خود وی می باشد و یک دبیرکل که باز هم شخصا بعهده وی می باشد و اخیرا با نوشتن مقاله ای عنوان سخنگوی حزب را هم بعهده گرفته است و در طرفداری از مجاهدین گوی چاپلوسی و تملق را از دیگر رقیبان ربوده است.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *