آذربایجان برای حفظ محیط زیست خود به پا خواست

August 28, 2011

مردم قهرمان آذربایجان در شهرهای تبریز و ارومیه به پا خواستند و برای نجات دریاچه ارومیه صدای اعتراض خود را به گوش جهانیان رساندند. گزارشهای گوناگون از درگیریهای گسترده در شهر تبریز و ارومیه خبر می دهد. مردم آذربایجان می دانند که عواقب مرگ دریاچه ارومیه بسیار فراتر از خشک شدن یک دریاچه است. ابعاد زیست محیطی چنین فاجعه ای بر اقلیم و حیات انسانها در این خطه تاثیر ناگواری خواهد داشت. سیاستهای مخرب زیست محیطی جمهوری اسلامی طی ۳۳ سال گذشته عامل بسیاری از فجایع در نقاط مختلف ایران منجمله نابودی جنگلها، بیابان زایی، آلودگی آب آشامیدنی، عدم مدیریت در دفع زایعات شهری و بیمارستانی و بسیاری زایعات دیگر شده است. مردم آذربایجان با درک و حساسیت بالای خود، بخوبی به این سیاستهای مخرب زیست محیطی واقفند و در برابر قانون گذاران و مسئولین جمهوری اسلامی ساکت نمی نشینند. قیام و اعتراضات گسترده مردم آذربایجان پاسخ به کسانی است که مسائل زیست محیطی را صرفا موضوع لوکس و درجه چندم می دانند
.
اکنون دیگر به اثبات رسیده است که جمهوری اسلامی تهدیدی مستقیم برای محیط زیست انسانها و خود انسانهاست. حزب سبزهای ایران از عموم هموطنان دعوت می کند که در این مبارزه به مردم قهرمان آذربایجان ملحق شوند و در مقابل اعمال و سیاستهای ضد محیط زیستی رژیم جمهوری اسلامی بپا خیزند. حزب سبزهای ایران از همه احزاب سبز در سراسر جهان می خواهد که به هر طریق ممکن به معتریضین و فعالان زیست محیطی در ایران یاری رسانند.
حزب سبزهای ایران
۴ شهریور ۱۳۹۰

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *