عليه لابي رژيم ولايت فقيه , عليه ليست نگهداشتن مجاهدين خلق و براي تقويت پيكار آزادي ايران و ايراني متحد به پا خيزيم

August 6, 2011

دکتر قصیم
حقوق بشر مسأله اي است كه بيشتر گروههاي سياسي , چپ, راست , ميانه و … با آن موافقند و همه يك سيستم سكولار دموكراتيك مبتني بر حقوق بشر و آزاديهاي اساسي سياسي و اجتماعي و مدني را طلب مي كنند. در اين خواست همه ما همبسته ايم و درد مشترك را فرياد مي زنيم. بنابراين مي بايست در پيكار آزادي و در صحنه سياسي داخل و خارج كشور هم امكانات مساوي براي مبارزه آزاديخواهانه وجود داشته باشد.


ليست آمريكا و نگهداشتن يكي از قديمي ترين سازمانهاي مبارز ايراني, يعني مجاهدين خلق در اين ليست حاوي ظلم سنگين 14 ساله اي است كه براي خوشامد رژيم از دوره خاتمي شروع شد. اين يك تبعيض آشكار و مانع مسلم ديناميسم آزادي است . فقط رژيم كهريزكي خامنه اي , سوداگران سلاح و بازار قاچاق و دلالان مرگ و ويراني ايران از آن سود مي برند. چگونه مي شود خود را سبز و هوادار جنبش دوسال اخير و نسل به پا خاسته قيامها معرفي كرد و در عين حال مبلغ تبعيض و در ليست نگهداشتن مجاهدين خلق هم بود؟ اين رويكرد آشكارا نوعي آپارتايد در امر آزادي و حقوق اوليه و اساسي مي باشد. كوسه و ريش پهن است و در نهايت نوعي كمك به بقاي رژيم جهل و جنايت . همه آزاديخواهان و طرفداران قيامهاي ايران و خاورميانه, با هرعقيده و فكري, عليه تبعيض و محروميت در حقوق اساسي هستند, همه موافق شانس برابر در صحنه سياسي و تساوي احاد مردم ايران در حقوق اوليه و آزاديهاي مندرج در ميثاقهاي بين المللي هستند. بنابراين در اين ايام بسيار حساس سياسي, به نداي وجدان و به حكم عقل سليم سياسي همبستگي نشان دهيم و عليه اين ظلم مسلم بپا خيزيم , برغم هر اختلاف سياسي و عقيدتي به جنبش جهاني ايرانيان عليه « ليست» و حبس مجاهدين در ليست , عليه رفتار غير قانوني وزارت خارجه آمريكا صدايمان را بلند كنيم. متحدا ًعريضه به هيلاري كلينتون را امضا كنيم.
زنده باد همبستگي ايرانيان براي كسب شانس برابر در صحنه سياسي.
اتحاد مبارزه تا پيروزي برضحاك و استقرار نظامي سكولار دموكراسي مبتني بر حقوق بشر

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *