منابع مالی تریتا پارسی: از سیا گرفته تا محافل سوئدی و مافیای نفتی در ایران.

August 4, 2011

اسناد دادگاه فدرال نشان میدهند که سازمان سیا در آمریکا، اریک بلفراگ یکی از بزرگترین سرمایه داران سوئد، کمپانی آتیه بهار در ایران که دلال نفتی جمهوری اسلامی است بخش کوچکی از موسسات و افرادی هستند که به تریتا پارسی پول پرداخت کرده اند.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *