کارزار ضد ایرانی نایاک بر علیه مجاهدین خلق

August 2, 2011

حزب سبزهای ایران این حرکت ضد ملی و ضد ایرانی نایاک و تریتا پارسی بر علیه مجاهدین خلق را محکوم کرده و یکبار دیگر تاکید می کند که برچسب تروریستی بر روی مجاهدین خلق تنها و تنها محصول سیاست مماشات دولت آمریکا در زمان آقای کلینتون و وزیر خارجه اش خانم مادلین آلبرایت برای خشنود سازی آخوندها بود تا در مقابل، جمهوری اسلامی از در مذاکره و معامله و آشتی با غرب وارد شود. توهمی که طی سی سال گذشته تمامی دولتهای آمریکا منجمله دولت اوباما دچار آن بوده اند. به واقع بایستی به جای مجاهدین، سازمانهایی مانند نایاک و محافلی که طی سالیان متمادی حامی رژیم تروریستی ایران بوده اند در لیست تروریستی دولت آمریکا قرارگیرند.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *