احمد شهید، گزارشگر ویژه ملل متحد

July 10, 2011

گفتگو با آقای ایرج مصداقی، نویسنده و فعال حقوق بشر در باره انتخاب احمد شهید گزارشگر ویژه ملل متحد.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *