«وضعيت نيروگاه اتمی بوشهر عادی نيست»

June 14, 2011

روزنامه مردم سالاری در شماره سه شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۰ از وضعيت غيرعادی نيروگاه اتمی بوشهر خبر داده است.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *