نیروی انتظامی بی شرف

May 19, 2011

امروز با خواهرم برای خرید رفتم بیرون…
وسط خیابون من و خواهرم داشتیم حرف می زدیم که متوجه ی گشت ارشاد شدیم…خواهرم گفت حتما اومدن گیر بدند به من…به من نشون داد ماشین گشت رو…دیدم که بله یه آقایی نشسته اونجا داره دید میزنه به دختر های مردم!

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *