مانور امداد و نجات بانوان در قم

May 17, 2011

خبرگزاری مهر گزارشی تصویری از «مانور امداد و نجات بانوان در قم» منتشر کرده که در تعدادی از این تصاویر، امدادگران، مشغول کفن و دفن قربانیان فرضی هستند.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *