سینمای جمهوری اسلامی از دید پرویز صیاد (کار یوسف اکرمی)

April 27, 2011

بررسی سینمای جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه هنرمند در تبعید پرویز صیاد from Joseph Akrami on Vimeo.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *