اشرف، چراغ سبز آمریکا و اصلاح طلبان حکومتی

April 15, 2011

مصاحبه با آقای میبدی در باره فاجعه اشرف و بررسی چراغ سبز احتمالی آمریکا و دلائل سیاسی آن
نقش لابی مماشات در تدارک یا فراهم آوردن شرائط سیاسی این حمله
تعییر دوران سیاسی در ایران و گذار از اصلاح طلبی به تغییر رژیم و تلاش اصلاح طلبان حکومتی برای حفظ موقعیت ویژه خود و ادامه بهره مندی از رانت های سیاسی در غرب و جلوگیری از تغییر سیاست آمریکا و اروپا از مماشات به سیاست حمایت از جنبش تغییر رژیم در ایران

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *