حقوقدانان جنبش سبز مردم ايران

April 9, 2011

ما، حقوقدانان جنبش سبز مردم ايران، سرکوب وحشيانه و جنايتکارانه نيروهای سازمان مجاهدين خلق توسط نيروهای نظامی عراقی را به شدت محکوم می کنيم.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *