نوروزانه. سروده دکتر اسماعيل خوئی

March 23, 2011

شعری زیبا از دکتر اسماعیل خوئی خطاب به سردمداران رژیم کام همگان باد روا، کام شما نه! ايام همه خرم و ايام شما نه! * زان گونه عبوس ايد که گويي مي ي نوروز در جام همه ريزد و در جام شما نه! * وآنگونه شب اندوده، که، با صبح بهاري شام همگان مي گذرد، شام شما
ct>

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *