حرفهای مهاجرانی، کنار گذاشته شدن رفسنجانی، عقب نشینی از زندان به حصر خانگی و مواضع جرسی ها

March 9, 2011

سخنرانی مهاجرانی که طی آن کارنامه اقتصادی خامنه ای را عاری از هرگونه لکه خاکستری معرفی کرد جنجالی را میان جناحهای مختلف اصلاح طلب بوجود آورد.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *