مردم دلير شيراز علي رغم ضرب وشتم شديد , همچنان پابرجا ايستاده اند

March 8, 2011

در شيراز جمعيت زيادي از مردم در خيابان ملاصدرا جمع شده اند. آنها شعار مي دهند: مرگ بر ديكتاتور, مبارك بن علي نوبت سيدعلي. نيروي انتظامي به شدت مردم را سركوب مي كند. تعدادي مورد ضرب و جرح قرار گرفته اند اما همچنان در صحنه ايستاده اند و به تعدادشان افزوده مي شود

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *