تعداد شرکت زنان در تظاهرات امروز چشم گیر است

March 8, 2011

تهران-منطقه شریعتی و خیابان فاطمی جمعیت حضور دارد. مامورین سرکوبگر رژیم هم زیاد ریختند و با سرکوب سعی در پراکنده کردن مردم دارند.
درخیابان ولیعصر تعداد زنان چشم گیر است در سمت بولوار کشاورز هم حدودا ۵۰۰۰-۴۰۰۰ نفر هستند. مردم از ساعت ۱۶۳۰ شروع به شکل دادن تجمع در انقلاب و ولیعصر کردند

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *