گفتگوی حسن بهنام با جلال ایجادی

January 17, 2011

مسائل و مشکلات محیط زیست ایران و راهکارهای پیش رو درگفتگو با دکتر جلال ایجادی در تلویزیون تیشک

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *